Call centar

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja izvršilaca usluga koje pružaju profesionalci

Na osnovu člana 59. Uslova korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem VOZZi servisa od 12.10.2020. godine (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) privredno društvo KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Živojina Žujovića br. 14, 11120 Beograd – Zvezdara, Republika Srbija, matični broj: 21151335, PIB: 109262399 (u daljem tekstu: Kompanija), koju zastupa direktor Vladimir Šijaković dana 12.10.2020. godine u Beogradu donosi sledeći:

PREAMBULA

Usled potrebe za usklađivanjem svog poslovanja sa potrebama tržišta i osnovnim moralnim principima, kao i u cilju unapređenja odnosa sa Profesionalcima, kao i odnosa sa klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima, javnošću i najširim okruženjem, Kompanija ovim Kodeksom uređuje pitanja koja se odnose na profesionalnu etiku i pravila ponašanja izvršilaca usluga koje pružaju Profesionalci, i iskazuje svoje principe i pravila.

PREDMET I OBIM PRIMENE

Član 1

Kodeks predstavlja ne samo interni akt Kompanije, već proizvodi pravno dejstvo i na ona lica koja sa Kompanijom u skladu sa Uslovima korišćenja stupaju u ugovorni odnos u svojstvu Profesionalca, kao i na lica koja dolaze u neposredan kontakt sa korisnicima usluga Kompanije, odnosno izvršilaca usluga tih Profesionalaca (u daljem tekstu, zajednički: Izvršioci). Svi izvršioci su dužni da se prema korisnicima usluga, kao i prema javnosti i najširem okruženju u vršenju svojih ugovornih obaveza ponašaju u skladu sa Kodeksom, a usluge koje pružaju izvršavaju prema pravilima i preporukama Kodeksa.

Član 2

U svom poslovanju bezrezervno Kompanija podržava ideju da u poslu, kao i u životu, samo korektan odnos i odgovorno ponašanje obezbeđuje uzajamno poverenje i poštovanje u međuljudskim i poslovnim odnosima.

Član 3

Poslovanje Kompanije zasniva se na poštovanju zakona, drugih propisa, opštih akata, ugovora između privrednih subjekata i poslovnih običaja. Obaveza Kompanije je da pruži kvalitetnu, jasnu i verodostojnu informaciju potencijalnim i trenutnim korisnicima svojih usluga.

Član 4

Osim svih izvršilaca, principi i pravila ovog Kodeksa obavezuju i sva lica koja su u ime i/ili za račun Kompanije angažovana za obavljanje neke aktivnosti. Njihovo nepridržavanje podrazumeva utvrđivanje odgovornosti i preduzimanje disciplinskih mera, uključujući i prestanak angažovanja, odnosno ugovornog odnosa.

NAČELA POSLOVNE ETIKE

Član 5

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumeva, ali se njima ne ograničava, sledeća načela:

 1. profesionalno obavljanje poslovnih aktivnosti;
 2. savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza;
 3. obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;
 4. korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
 5. poštovanje propisa o nespojivim poslovima;
 6. čuvanje poslovne tajne;
 7. izbegavanje sukoba između ličnih i poslovnih interesa;
 8. uzdržavanje od korišćenja političkog ili drugog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
 9. rešavanje sporova sa klijentima, korisnicima usluga i poslovnim partnerima mirnim putem, putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
 10. obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;

Član 6

Izvršioci su dužni da se međusobno uvažavaju, dopun­javaju, podstiču i motivišu u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima, kao i da isto uvažavanje iskazuju prema tim korisnicima.

Član 7

Svi izvršioci su ravnopravni u smislu primene ovog Kodeksa, bez obzira na to kod kog konkretnog Profesionalca su angažovani, ili na vrstu i način njihovog angažovanja.

Član 8

Za kvalitet obavljenog posla svaki izvršioci ima pre svega ličnu odgovornost.

Član 9

Odnos prema korisnicima i međusobni odnosi izvršilaca zasnivaju se na poštovanju ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Član 10

Izvršioci imaju obavezu da se prilikom pružanja usluga pridržavaju propisa kojima se reguliše bezbednost i zdravlje.

Član 11

Izvršioci nisu dužni da se na bilo koji način deklarišu (iskažu) bilo kome, uključujući, ali se ne ograničavajući na klijente Kompanije, druge izvršioce i treća lica sa kojima dolaze u poslovni kontakt, o bilo kom verskom, političkom, sindikalnom ili kakvom drugom opredeljenju.

Izvršioci međusobno poštuju iskazana verska, politička i sindikalna opredeljenja kao i rasnu, nacionalnu i polnu pripadnost svojih kolega i nije dozvoljeno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava po bilo kom osnovu.

OČEKIVANJA OD IZVRŠILACA

Član 12

Dobri međuljudski odnosi jesu uslov za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Zadovoljstvo se postiže adekvatnim ispoljavanjem i vrednovanjem stručnih, kreativnih, intelektualnih i moralnih vrednosti izvršilaca.

Član 13

Svi izvršioci imaju dužnost da postupaju u najboljem interesu korisnika, u skladu svojim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član 14

Svi izvršioci su dužni da postupaju profesionalno i da rešavaju probleme na koje nailaze u pružanju svojih usluga.

Član 15

Svaki izvršilac mora da bude disciplinovan, radan i odgovoran za posao koji obavlja, pošten, savestan, otvoren i korektan u odnosu sa drugima.

Član 16

Izvršioci svoje međusobne odnose grade na razumevanju, toleranciji, uvažavanju, poverenju i spremnosti na saradnju, stvarajući pozitivnu radnu atmosferu.

Član 17

Obaveza svakog izvršioca je da se pridržava osnovnih društvenih principa u pogledu ponašanja u radnom prostoru, obraćanja i komunikacije sa ostalim izvršiocima, klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i drugim licima, lične urednosti i primerenog oblačenja, kao i urednosti radnog mesta, izbegavanja stvaranja nepotrebne buke i remećenja ostalih izvršilaca u radu.

Član 18

Izvršioci su dužni da se uzdrže od komentarisanja klijenata, korisnika usluga i poslovnih partnera, kao i davanja neprimerenih komentara u bilo kojoj komunikaciji.

Član 19

Izvršiocima je zabranjeno deljenje sadržaja na društvenim mrežama koji je u vezi sa poslovanjem Kompanije, i koji bi mogao štetno uticati poslovni ugled i reputaciju Kompanije, kao i dovesti do nastanka bilo koje štete.

Član 20

Obaveza svakog izvršioca jeste da aktivno traži rešenje problema sa kojima se susreće u obavljanju usluge koje pruža, kao i da o njima obaveštava svoje nadređene i da kritički sagledava rezultate svog postupanja.

Član 21

Prilikom konkretnog pružanja usluga, svi izvršioci uživaju jednaka prava i ne mogu biti ograničeni u ostvarivanju svojih prava bez obzira na pol, rasu, boju kože, jezik, veroispovest, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama, imovno stanje, rođenje ili drugi lični status.

Član 22

Zabranjena je upotreba opojnih sredstava i alkohola za vreme pružanja usluga i njihovo unošenje u radne prostorije ili vozila kojima se pruža usluga.

Član 23

Izvršilac je dužan da obavesti svog rukovodioca o nastanku vanrednih situacija kao što su bolest, lični problemi, ili neki drugi razlog, kako bi rukovodilac vanrednu situaciju uskladio sa potrebama posla.

Član 24

Komunikacija u duhu zdrave poslovne saradnje treba da bude imperativ za sve izvršioce.

Član 25

Izvršioci su dužni da poverene poslove vrše na način da interes korisnika, odnosno Kompanije ne podrede privatnom interesu, niti da među njima izazovu sukob. Sukob interesa postoji kada izvršilac donosi odluku ili utiče na donošenje odluke kojom se njemu ili povezanim licima stvara imovinska ili neimovinska korist, nepostupajući isključivo u najboljem interesu korisnika odnosno Kompanije.

Član 26

Izvršioci su obavezni da:

 1. ne koriste imovinu korisnika ili Kompanije u ličnom interesu;
 2. ne koriste poverljive informacije za uvećavanje lične imovine ili imovine drugih lica;
 3. ne zloupotrebljavaju svoj položaj.

ODNOSI NADREĐENIH PREMA IZVRŠIOCIMA

Član 27

Rukovodioci i vodeći menadžment  Kompanije i Profesionalaca svojom angažovanošću, primerenim ponašanjem i poštovanjem pravnih propisa, moralnih i etičkih principa, služe za primer izvršiocima, doprinose razvijanju poštovanja i pover­enja između izvršilaca i korisnika.

Član 28

U odnosu prema podređenima rukovodioci moraju biti korektni i pravični, bez izuzetaka i pristrasnih osećanja. Potrebno je da od izvršilaca zahtevaju stručnost i odgov­ornost i da ne dopuste da na njihove odluke utiču na poslovni odnosi (rodbin­ske, prijateljske i druge veze). Neophodno je da podstiču timski rad i otkrivaju sposobnosti pojedinaca, da pruže maksimalan doprinos u realizaciji poslovnih ciljeva i da pri tom ne favorizuju pojedince.

Član 29

Rukovodioci su dužni da poštuju ličnost podređenih i da eventualne primedbe na rad i ponašanje, podređenom saopšte konkretno i argumentovano.

Član 30

Osnovna obaveza rukovodioca jeste usmerenost na ciljeve, organizovanje posla, praćenje rezultata i preduzimanje mera da se oni unaprede.

Član 31

Od rukovodioca se očekuje da unapređuju timski rad i timski duh i da obezbede razmenu znanja.

Član 32

Rukovodi­lac mora biti pošten, pravedan i dosledan i služiti kao primer poželjnog postupanja i ponašanja.

ODNOS IZVRŠILACA PREMA NADREĐENIMA

Član 33

Odnos izvršilaca prema nadređenima se zasniva na međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Član 34

Izvršioci izvršavaju poverene poslove i zadatke od strane nadređenih, osim ako nisu u suprotnosti sa zakonom ili ugrožavaju njihovu ličnu sigurnost.

Član 35

Izvršioci ukazuju nadređenima na mogućnosti uspešnije i efikasnije realizacije poverenih radnih zadataka u cilju boljih poslovnih rezultata.

Član 36

Even­tualni problemi se rešavaju u dobronamernoj, neposrednoj i konkretnoj komu­nikaciji između onih kojih se tiču problemi, a ako to nije moguće, rešavanje treba usmeriti licima na višem hijerarhijskom nivou.

ODNOS IZVRŠILACA PREMA KLIJENTIMA – KORISNICIMA

Telefon

Član 37

Izvršilac je dužan da u poslovnom telefonskom razgovoru uvek bude profesionalan, zainteresovan, učtiv i kratak.

Telefonski razgovor se uvek započinje predstavljanjem, navođenjem imena izvršioca, i kraćim nazivom Kompanije odnosno Profesionalca koji ga je angažovao.

Izvršilac ne ostavlja poruku da ga osoba čija je usluga ili informacija traži, nazove kasnije.

Izvršilac odgovara na poslovnu poruku odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Izvršilac izbegava privatne razgovore telefonom, posebno u prisustvu korisnika.

Izvršilac nastoji da svaki službeni razgovor završi u prijateljskom i pozitivnom tonu.

Pisma – e-mail

Član 38

Na poslovnim pismima se uvek navedi Profesionalac i funkcija, odnosno radno mesto izvršioca koji pismo piše, kao i svi neophodni kontakt podaci.

Pismo korektno naslovite, na osobu, njenu funkciju i firmu.

Stil pisanja se prilagođava temi i osobi kojoj se piše.

Uvek se proverava da li ima grešaka u pismima i drugim porukama.

Na pisma i e-mail-ove se odgovara odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko je potrebno da još neko od izvršilaca bude upoznat sa primljenom ili poslatom poštom, uvek se prosleđuje pismo ili e-mail i toj (tim) osobi, odmah.

Sastanci

Član 39

Pri zakazivanju jasno definišite cilj sastanka.

Cilj sastanka određuje i krug lica koji se pozivaju i koji mu prisustvuju.

Pri prijemu klijenata, izvršioci koji nisu pozvani i nisu aktivno poslovno uključeni ne treba da prisustvuju sastanku.

Odluku o tome ko prisustvuje sastancima donosi organizator sastanka, a po potrebi i Kompanija.

Svakom izvršiocu pri prijemu klijenata potrebno je obezbediti slobodnu prostoriju (bez prisustva drugih izvršilaca) u zakazanom terminu sastanka. Ukoliko to nije moguće, izvršioci koji su sticajem okolnosti prisutni nikako ne smeju da se mešaju u poslovni razgovor, ako eksplicitno nisu zamoljeni ili pitani za nešto od organizatora sastanka.

Na poslovnim sastancima nikada ne govorite o poslovima u kojima niste kompetentni i koji ne spadaju u opis vašeg radnog mesta. U poslovni sastanak uvek uključite najkompetentniju osobu (ili više njih) iz pojedinih oblasti, prema nivou znanja koja su za taj sastanak potrebna.

Na sastancima se držite teme sastanka i ne pravite digresije, odnosno ne pričajte o temama koje nemaju direktne veze sa poslom koji se obavlja. Ukoliko klijent to radi, imajte razumevanja za to ukoliko je to u interesu posla, ali diskretno se potrudite da vratite razgovor na poslovni nivo.

Klijenti za koje procenite da samo troše svoje i vaše vreme, na kulturan, ali i jasan način sprečite u tome.

PRAVILA O KORIŠĆENJU DRUŠVENIH MREŽA

Član 40

Pravila za korišćenje društvenih mreža su propisana sa ciljem da se definišu očekivanja Kompanije od izvršilaca, bilo da su ovlašćeni predstavnici kompanije u javnom digitalnom prostoru ili se na internetu predstavljaju kao izvršioci Kompanije.

Aktivnost na društvenim mrežama tokom radnog vremena i nakon njega, utisak koji ostavljaju izvršioci kod Kompanije i utisak o Kompaniji ili njenom poslovanju je centralno mesto ovih Pravila.

Član 41

Ova pravila pomažu da se Kompanija, poslovanje i njen žig odnosno oznaka pod kojima posluje zaštite od negativnog publiciteta time što razjašnjava šta jeste a šta nije prihvatljivo ponašanje na društvenim mrežama.

Područje primene pravila o korišćenju društvenih mreža

Član 42

Korišćenje društvenih mreža je postalo sastavni deo svakodnevnog života. Korišćenje platformi kap što su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn i slične, blogovanje, i druge društvene mreže su postale opšte mesto. Svrha ovih pravila je da izvršiocima kod Kompanije pruži smernice koje će otkloniti dileme kada je u pitanju ponašanje na društvenim mrežama.

Član 43

Pravila o korišćenju društvenih mreža se posebno odnose na one izvršioce koji:

 • poseduju profil na nekoj od društvenih ili poslovnih mreža (poput LinkedIn-a, Facebook-a, YouTube-a, Google+ i slično) i belodanjuju da su izvršioci za Kompaniju, bilo kao zvanični glasnogovornici ili u kontekstu lične informacije; ili
 • dele bilo kakve informacije vezane za svoj posao u Kompaniji ili o proizvodima i uslugama Kompanije; ili
 • objavljuju komentare, recenzije i ostale sadržaje na forumima, društvenim mrežama, vebsajtovima ili blogovima, bilo lično, bilo u sklopu profesije; ili
 • su aktivni na mikro-blog platformama (poput Twitter-a)

Pravila za sve izvršioce

Član 44

Izvršioci ne bi trebalo da koriste društvene mreže u privatne svrhe tokom radnog vremena.

Član 45

Samo ovlašćena lica mogu zvanično da predstavljaju Kompanije na bilo kojoj društvenoj mreži. Ako niste sigurni ko je ovlašćeno lice, kontaktirajte rukovodioca Profesionalca ili nekog od zastupnika Kompanije.

Član 46

Izvršioci su odgovorni za stavove iskazane na društvenim mrežama, a koji nisu u skladu sa ovim pravilima, stoga se apeluje na diskreciju i domaće vaspitanje.

Član 47

Izvršioci mogu da daju lični doprinos (ne kao zvanični predstavnik kompanije, već kroz objavljivanje na ličnom profilu) na temu automobilizima, pružanja usluga ili tema vezanih za rad Kompanije, uz isticanje da su izvršioci kod Kompanije, dokle god to ne predstavljaju kao zvaničan stav Kompanije ili se nude da reše neki problem u vezi sa radom Kompanije. Ovakvim problemima će se baviti ovlašćena lica Kompanije.

Član 48

Izvršioci ne smeju da komentarišu problem ili temu u vezi sa Kompanijom tako da se čini da njihovi komentari (pozitivni ili negativni) dolaze od nekoga ko nije zaposlen u Kompaniji.

Član 49

Kreiranje određene grupe ili administriranje zvanične grupe koja objavljuje informacije o grupi kao i oblastima u kojima Kompanija posluje zahtevaju odobrenje rukovodioca.

Član 50

Ako kao izvršilac želite da predstavljate Kompaniju ili otvorite grupu, molimo vas kontaktirajte rukovodioca.

Član 51

Ukoliko vas kao izvršioca kontaktira predstavnik štampanih ili digitalnih medija povodom sadržaja koji je objavljen na internetu u vezi Kompanijom, molimo vas da uputite tog predstavnika na rukovodioca Kompanije, uz obrazloženje da nemate ovlašćenje da nastupate niti da dajete izjave ili komentare u ime Kompanije.

Član 52

Izvršioci ne smeju da objave bilo kakve informacije o klijentima i korisnicima usluga Kompanije. Ovo se posebno odnosi na ne samo na ime i prezime, registarske oznake, vreme i mesto pružanja usluge, već se odnosi na apsolutno svaki aspekt pružanja usluge korisniku. Ako ste u nedoumici da li neku informaciju možete da objavite, potrebno je da pre objavljivanja kontaktirate rukovodioca koji će odlučiti o objavljivanju takve informacije.

Član 53

Objavljivanje na društvenim mrežama može da dovede do medijskih objava. Ako vas kontaktira predstavnik medija, pre nego što bilo šta odgovorite kontaktirajte Menadžera za odnose sa medijima kod Kompanije koji će vam reći kako da postupite.

Član 54

Molimo vas da poštujete autorska prava. Ukoliko autorsko pravo nije vaše, nemojte ga koristiti. Pre nego što objavite nečiji autorski rad, molimo vas da proverite sa vlasnikom autorskih prava da li imate odobrenje za to.

Član 55

Zabranjeno je kreirati lični ili nezvanične profile koji sadrže elemente naziva brenda, na primer “Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ili @Pera-slepanje-Vozzi i slične.

Ključni principi

Član 56

Budite ambasador. Osigurajte da sadržaj u vezi sa vama, kao što su tekstovi, slike ili video materijali, bude u skladu sa onim kako biste sebe predstavili na poslu. Ovo je posebno važno ukoliko predstavljate Kompaniju u obavljanju posla.

Član 57

Identifikacija izvršilaca / Upotreba klauzule. Ukoliko na internetu govorite o Kompaniji ili proizvodima i uslugama koje Kompanija pruža, treba jasno staviti do znanja da ste izvršioci kod Kompanije.

Izvršioci moraju da naglase da ne govore u ime Kompanije.  Ukoliko vodite sopstveni sajt ili vaš profil na društvenoj mreži koji je u bilo kom kontekstu povezan sa kompanijom, na vašem profilu treba da se nađe klauzula poput “Stavovi izraženi na ovom sajtu su lični, a ne servisa Vozzi ili Kompanije koja ga pruža.” Jedino ovlašćeni izvršioci smeju da vrše komunikaciju i daju objave u ime Kompanije.

Član 58

Razmislite dvaput. Savetujemo izvršiocima da koriste filtere, liste i grupe u okviru društvenih mreža kako bi odvojili lični od poslovnog sadržaja koji objavljuju. Gde ovo nije moguće savetujemo svim izvršiocima, posebno onima koji rade direktno sa klijentima, da im privatni profili budu “prigodni za posao”.

Molimo vas da dvaput razmislite pre nego što se požalite preko interneta na loš kvalitet tuđe robe/usluge. Prodavac robe ili ružalac usluge na koju se žalite je možda sadašnji ili budući poslovni partner Kompanije ili Profesionlaca, i možda baš vi budete zaduženi da mu pružite uslugu.

Savetujemo svima da izbegavaju učešće u žučnim raspravama i ostrašćenim debatama bilo koje vrste na internetu.

Poštujte svoj auditorijum na društvenim mrežama i svoje kolege. Ovo podrazumeva zabranu etničkih prozivki, rasističkih i seksističkih komentara, pogrdnih izraza, psovki, itd. Napadi na kolege se neće tolerisati ni pod kakvim okolnostima.

Član 59

Lična odgovornost. Lično ste odgovorni za sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama, blogovima, ili bilo kom drugom mediju. Molimo vas da upamtite kako internet nikad ne zaboravlja. To znači da će sve što objavite biti vidljivo velikom broju ljudi u veoma dugom vremenskom periodu. Ako niste sigurni povodom sadržaja koji hoćete da objavite, konsultujte se sa svojim neposrednim rukovodiocem ili kontaktirajte Kompaniju.

Poverljive i informacije zabranjene za distribuciju

Član 60

Morate štititi poverljive informacije jer su one najvrednija imovina. Ni u kom slučaju nije opravdano deliti, objavljivati, postovati ili na bilo koji drugi način otkrivati poverljive informacije.

Zavisna društva i predstavništva

Član 61

Kako bi se osigurala usklađenost i jasnoća poruke, zavisna društva, predstavništva, njihovi PR predstavnici i zastupnici za oglašavanje ne mogu direktno da objavljuju sadržaje na kanalima društvenih mreža Kompanije, niti da vode sopstvene naloge. Zahtevi za objavljivanjem PR informacija ili marketinških informacija i YouTube videa treba da budu poslati Kompaniji na odobrenje i objavljivanje (ukoliko je odobreno).

Član 62

Zavisnim društvima i predstavništvima nije dozvoljeno da pokreću ili budu uključena u vođenje takmičenja na Facebook-u u saradnji sa Facebook stranicama drugih brendova bez saglasnosti Kompanije. Ovo se odnosi na brendove koji su u partnerstvu sa servisom Kompanije (Vozzi) kao i osobe koje imaju uticaj na internetu.

Prijavljivanje

Član 63

Vrlo je važno da odmah prijavite bilo kakvo kršenje ili potencijalno kršenje ovih pravila, kontaktirajte vašeg nadređenog ili nekog od zastupnika Kompanije.

U prijavi je potrebno da navedete sledeće podatke: svoje ime i prezime, poziciju, lokaciju radnog mesta i podatke izvršioca koji je prekršio ili koji potencijalno krši pravila sa detaljima koji su vam poznati. Vaše ime će ostati tajna.

Svako ko prijavi sumnju o kršenju ili kršenje ovih pravila uživa punu zaštitu u smislu Zakona o zaštiti uzbunjivača.

ZVANIČNI KANALI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I KONTAKTI

Član 64

Kompanija ima sledeće zvanične kanale komunikacije na društvenim mrežama:

 • Facebook: https://www.facebook.com/vozzimobileapp/
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieQpDsIxy9QFVLM1oM8FXg
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vozzi
 • Instagram: https://www.instagram.com/vozzimobileapp/

Član 65

Kompanija ima sledeće zvanične kontakte:

 • office@kovtechnology.com

POŠTOVANJE POLITIČKIH PRAVA IZVRŠILACA

Član 66

Izvršioci imaju pravo da, u skladu sa Ustavom i zakonima, aktivno učestvuju u političkom životu, van radnog vremena i izvan radnog mesta, a ostvarivanje prava po osnovu rada nije uslovljeno političkim angažmanom izvršilaca.

Član 67

Zabranjeno je koristiti svoj položaj u privrednom subjektu ili imovinu privrednog subjekta radi pružanja političke podrške nekom kandidatu, političkoj stranci, pokretu ili grupi.

Član 68

Izvršiocima nije dozvoljeno da ističu svoj status u privrednom subjektu kada istupaju u ime političke stranke, pokreta ili grupe.

KONKURENCIJA

Član 69

Izvršioci mogu direktno ili indirektno biti angažovani od bilo kog trećeg lica za pružanje istih ili sličih usluga koje pružaju korisnicima, bez ograničenja, s tim što korisnici Kompanije imaju prednost u pružanju usluga.

Član 70

Aktivan status izvršioca u bilo kom udruženju ili organizaciji ne zahteva nikakvo ni pre­thodno ni naknadno odobrenje. Angažman izvršilaca izvan Profesionalca odnosno izvan usluga koje se pružaju korisnicima Kompanije, bilo da je uz nadoknadu ili bez nje, ne sme ugroziti pružanje usluga korisnicima Kompanije, pri čemu se pod ugrožavanjem smatra obavljanje posla ukoliko oduzima vreme i pažnju neophodnu za visog kvalitet usluga koje se pružaju.

POSLOVNA TAJNA I POVERLJIVE INFORMACIJE

Član 71

Izvršioci su dužni su da čuvaju poslovnu tajnu do koje su došli u vršenju posla. Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija ili podatak čije bi neovlašćeno otkrivanje trećim licima moglo naneti štetu Kompaniji ili bi moglo koristiti konkurentima.

Član 72

Kao što je to propisano opštim aktima Kompanije, poverljive informacije obuhvataju saznanja koja se odnose, ali nisu ograničena na:

 1. pregovore, ugovore sa klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i drugim licima, kao i na poslovne planove privrednog subjekta koji nisu poznati javnosti;
 2. druge poslovne transakcije koje su u toku ili predstoje, naročito ako se odnose na statusne promene i promene vlasničke strukture;
 3. istraživanja i dalji razvoj privrednog subjekta, patente i inovacije;
 4. podatke o klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i izvršiocima;
 5. know-how;
 6. neobjavljene informacije o uslugama;
 7. neobjavljene finansijske i računovodstvene informacije;
 8. druge informacije čije objavljivanje može uticati na ugled privrednog društva.

Član 73

Ne smatra se odavanjem poslovne tajne niti poverljivih podataka privrednog subjekta saopštavanje informacija čije je objavljivanje obavezno na osnovu zakona, odnosno koje su u vezi sa povredom zakona, povredom dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala.

Član 74

Izvršioci i članovi njihovih porodica ne smeju koristiti poverljive informacije i poslovne mogućnosti u cilju pribavljanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za povezana lica.

Član 75

Podaci o korisnicima usluga i poslovnim odnosima sa njima imaju karakter poverljivih podataka i ne mogu biti saopšteni trećim licima. Podaci o korisnicima usluga mogu biti saopšteni bez njihove saglasnosti pravosudnim organima samo na osnovu adekvatnog sudskog naloga.

ZABRANA PODMIĆIVANJA I PRIMANJA MITA

Član 76

Svaka pojava koja predstavlja mito mora odmah biti prijavljena Kompaniji. Poštovanje ovog pravila od posebnog je značaja za ugled Kompanije, kao i kvalitet odnosa Kompanije sa poslovnim partnerima.

Član 77

Izvršilac, ili član njegove porodice ne sme nuditi, davati, stavljati u izgled, obećavati ili prihvatiti novac, stvar, pravo, uslugu, poklon veće vrednosti ili mogućnost uticaja od drugog lica koje je u poslovnom odnosu sa Kompanijom.

Član 78

Poklonom veće vrednosti smatra se novac, stvar, pravo ili usluga, kao i svaka druga korist dobijena ili izvršena bez plaćanja odgovarajuće novčane naknade, uz naknadu po znatno nižoj ceni od tržišne ili bez odgovarajuće protivčinidbe, a čija vrednost prelazi jednu polovinu iznosa prosečne mesečne neto zarade u Republici Srbiji.

Član 79

Dozvoljeno je prihvatanje i davanje poklona manje vrednosti, osim ako prihvatanje takvog poklona ne predstavlja uslov za zaključenje posla ili dovodi poklonodavca u povoljniji položaj u odnosu na konkurente.

POSTUPANJE SA IMOVINOM KOMPANIJE

Član 80

Očuvanje i uvećavanje imovine je od odlučujućeg značaja za obezbeđenje urednog izvršavanja preuzetih obaveza i kvaliteta poslovanja.

Član 81

Izvršioci su odgovorni su za očuvanje, uvećavanje i racionalno korišćenje stvari koje čine imovinu Kompanije, a koje su im poverene za obavljanje posla.

POŠTOVANJE KODEKSA

Član 82

Poštovanje Kodeksa jeste obaveza svih izvršilaca.

Član 83

Kodeks ponašanja izvršilaca se primenjuje neposredno. Nepoštovanje Kodeksa predstavlja povredu ugovornog odnosa i može biti sankcionisano prestankom tog ugovornog odnosa.

Član 84

Kompanija posluje u Srbiji i namerava da proširi svoje poslovanje i u inostranstvo, a namera je Kompanije da njegova pravila budu usaglašena sa svim jurisdikcijama na kojima posluje. Prema tome, ukoliko se ovaj Kodeks kosi sa važećim lokalnim zakonskim regulativama, Kompanija će poštovati lokalne zakonske regulative. Dodatno, Kompanija može da usvoji regionalne ili propise koji važe u nekoj državi u vezi sa ovom temom kako bi se prilagodila lokalnim uslovima ili zakonskim regulativama, a izvršioce u jurisdikciji gde se to primenjuje će obavestiti o tome.

TUMAČENJE KODEKSA

Član 85

Izvršilac koji ima nedoumicu u pogledu tumačenja ili primene neke odredbe ovog Kodeksa treba da se obrati Kompaniji.  

Član 86

Lice na koje se Kodeks odnosi dužno je da o povredi odredaba Kodeksa ili o osnovanoj sumnji da je povredu učinilo obavezano lice obavesti lice zaduženo za nadzor nad poštovanjem Kodeksa. Rukovodioci su dužni da ozbiljno pristupe problemu i njegovom rešavanju u skladu sa etikom, vrednostima i svim pravnim propisima.

Član 87

Autentično tumačenje ovog Kodeksa donosi direktor Kompanije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88

Kompanija će sve eventualne izmene ovog Kodeksa regulisati izmenama i dopunama (aneksa) istog.

Član 89

Ovaj Kodeks je sačinjen na srpskom jeziku, ali može biti preveden i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Član 90

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Internet stranici Kompanije.

U Beogradu, dana 12.10.2020.

Objavljeno dana 12.10.2020.

Početak primene dana 20.10.2020.

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD

Vladimir Šijaković, Direktor